#RISELEAKS

Investigative journalism relies on sources. Your information can have a huge value if gets into the hands of our journalists. If you have tips that can change the system or save a life, we want to know them.

Contact us if you have information or documents about possible fraud, corruption and abuse of power, money laundering, scams, or environmental disasters.

To make the first step, please, use one of the secure and anonymous channels of sharing the information to RISE Moldova journalists.

Jurnalismul de investigație se bazează pe surse. Informațiile dumneavoastră pot cântări greu dacă ajung în mâinile jurnaliștilor noștri. Dacă aveți ponturi care pot schimba sistemul sau pot salva o viață, noi vrem să le cunoaștem.

Contactează-ne dacă deții informații sau documente despre posibile fraude, cazuri de corupție și abuz de putere, scheme de spălare a banilor, înșelătorii sau dezastre ecologice.

Pentru a face primul pas folosește unul din canalele securizate și anonime de transmitere a informațiilor către jurnaliștii RISE Moldova.

Журналисты в своих расследованиях опираются на источники. Информация, которой вы можете владеть, может изменить общество к лучшему и сыграть огромную роль в предотвращении преступлений. Для этого нужно, чтобы информация попала в руки добросовестных журналистов.

Если у вас есть общественно значимая информация, которой вы хотели бы поделиться, отправляйте ее нам, а мы сделаем все возможное, чтобы о ней узнали. Свяжитесь с нами, если у вас есть документально подтвержденная информация о возможных случаях мошенничества, коррупции, злоупотребления властью, отмывании денег, незаконных сделках и экологических преступлениях.

Чтобы сделать первый шаг, пожалуйста, используйте один из безопасных и анонимных каналов обмена информацией с журналистами RISE Moldova.

SecureDrop

Your anonymity and security are very important to us. That's why we have prepared a secure, anonymous channel of communication: SecureDrop. You will need the Tor Browser to access it.

Once you download the Tor Browser, use it to go to this address:

Anonimatul și securitatea Dvs. sunt foarte importante pentru noi. De aceea am pregătit un sistem de comunicare securizat și anonim: SecureDrop. Veți avea nevoie de browser-ul Tor pentru a accesa această platformă.

După ce descărcați și instalați browserul Tor, utilizați-l pentru a accesa această adresă:

Мы беспокоимся за вашу безопасность. Поэтому для передачи данных рекомендуем использовать анонимный канал связи: SecureDrop. Для работы с ним вам понадобится браузер Tor.

Как только вы загрузите и установите Tor Browser, используйте его, чтобы перейти по этому адресу:

6lhmirnluwmvjw4z.onion

Consider SecureDrop Source Guide before you submit documents.

Consultați Ghidul oficial SecureDrop înainte de a trimite documentele.

Перед отправкой документов ознакомьтесь с Руководством по использованию SecureDrop.

Please note: SecureDrop is the only truly anonymous means of sending us documents. With SecureDrop we do not have access to any information that can identify you (unless present in the sent documents themselves); your service provider has no way of establishing that you contacted us either. E-mail, Signal, WhatsApp and other means of communication do not offer the level of anonymity SecureDrop does.

Atenție: SecureDrop este singurul mijloc cu adevărat anonim de a ne trimite documente. Cu SecureDrop nu avem acces la nicio informație care vă poate identifica (dacă aceasta nu este menționată în documentele trimise) și nici furnizorul Dvs. de servicii nu are nicio posibilitate de a stabili că ne-ați contactat pe noi. E-mail, Signal, WhatsApp și alte mijloace de comunicare nu oferă același nivel de anonimitate și securitate.

Обратите внимание: SecureDrop — это действительно анонимное средство отправки документов. С SecureDrop мы не имеем доступа к какой-либо информации, которая может идентифицировать вас (если она не указана в самих отправленных документах); ваш поставщик услуг не сможет определить, что вы обращались к нам. E-mail клиенты, Signal, WhatsApp и другие средства связи не гарантируют своим пользователям полную защищенность данных, анонимность и безопасность.

Regular post

Poșta tradițională

Обычная почта

Regular post is also a good way of sending us documents. Please consider leaving information on ways to contact you for further information.

O scrisoare simplă este, de asemenea, o modalitate bună de a ne trimite documente. Adresa fizică a redacției noastre este:

Традиционная почта по-прежнему остается хорошим способом отправки документов. Пожалуйста, подумайте о том, каким образом передать информацию или способ связи с вами для получения дополнительной информации.

RISE MoldovaStr. Armeneasca 44/1, Of 3
Chisinau, MD-2012
Republic of Moldova

RISE MoldovaStr. Armenească 44/1, Of 3
Chișinău, MD-2012
Republica Moldova

RISE МолдоваУл. Армянская 44/1, Оф. 3
Кишинев, MD-2012
Молдова

Please note: regular postal mail can be a secure way to communicate, especially if you put the mail in a drop box rather than go inside a post office. You could also consider not including a return address. However, if you are concerned about anonymity and sensitivity of your documents, please contact us via SecureDrop.

Atenție: poșta obișnuită poate fi, de asemenea, o modalitate sigură de a comunica, mai ales dacă există posibilitatea livrării scrisorii direct la adresa noastră, fără a apela la serviciile oficiului poștal. De asemenea, puteți lua în considerare să nu includeți o adresă de retur pe plicul trimis. Cu toate acestea, dacă sunteți preocupat de anonimatul și sensibilitatea documentelor Dvs., vă rugăm să ne contactați prin intermediul SecureDrop.

Обратите внимание: традиционная неэлектронная почта также может быть безопасным способом взаимосвязи, особенно если вы помещаете почту в почтовый ящик, а не отправляете корреспонденцию через почтовое отделение. Вы также можете не указывать адрес отправителя. Однако, если вы опасаетесь за свою безопасность, свяжитесь с нами через SecureDrop!

Signal

Signal is a secure, encrypted text messaging and voice calling app. You can get it here. We accept Signal messages and calls. You can contact us at:

Signal oferă servicii de schimb de mesaje securizate, mesaje criptate și apeluri vocale. Aplicația poate fi descărcată aici. Acceptăm mesaje și apeluri pe Signal. Ne puteți contacta folosind următoarele numere de contact:

Signal — это безопасные, зашифрованные текстовые сообщения и приложения для голосового вызова. Вы можете скачать его здесь. Мы принимаем сообщения и звонки Signal. Вы можете связаться с нами по следующим номерам:

+373 68 889 740

+373 68 303 071

Please note: While considerably more secure than encrypted e-mail, Signal might still leak information on who communicates with whom. Please consider contacting us via SecureDrop!

Atenție: Deși este mult mai sigur decât un e-mail criptat, Signal ar putea scurge informații despre cine comunică cu cine. Dacă sunteți preocupat de anonimat, vă rugăm să luați legătura cu noi prin intermediul SecureDrop!

Обратите внимание: несмотря на то, что Signal значительно безопаснее, чем зашифрованная электронная почта, создатели приложения по-прежнему могут собирать и распространять информацию о том, кто с кем общается. Если для вас важна анонимность, пожалуйста, свяжитесь с нами через SecureDrop!

Encrypted e-mail

E-mail criptat

Шифрованная электронная почта

You can send an encrypted e-mail to these addresses:

Puteți trimite un e-mail criptat la următoarele adrese:

Вы можете отправить зашифрованное письмо по этим адресам:

iuriesanduta.rise@gmail.comPGP/GPG key: E1EF 6789 0D70 A28F DCEF 6E2A 4F96 B189 069F 921A nicolaecuschevici.rise@gmail.comPGP/GPG key: 8328 513A F596 E620 2B6E 0989 6A7B 53C3 F950 61EF iuriesanduta.rise@gmail.comPGP/GPG key: E1EF 6789 0D70 A28F DCEF 6E2A 4F96 B189 069F 921A nicolaecuschevici.rise@gmail.comPGP/GPG key: 8328 513A F596 E620 2B6E 0989 6A7B 53C3 F950 61EF iuriesanduta.rise@gmail.comКлюч PGP/GPG: E1EF 6789 0D70 A28F DCEF 6E2A 4F96 B189 069F 921A nicolaecuschevici.rise@gmail.comКлюч PGP/GPG: 8328 513A F596 E620 2B6E 0989 6A7B 53C3 F950 61EF

Please note: e-mail encryption does not encrypt e-mail subjects, nor does it hide the fact that you have sent us an e-mail. If you are concerned about anonymity, please contact us via SecureDrop!

Atenție: criptarea e-mail-ului nu asigură criptarea titlului scrisorii și nici nu ascunde faptul că ne-ați trimis un e-mail. Dacă sunteți preocupat de anonimat, vă rugăm să ne contactați prin intermediul SecureDrop!

Обратите внимание: шифрование по электронной почте не шифрует темы электронной почты и не скрывает тот факт, что вы отправили нам электронное письмо. Если для вас важна анонимность, пожалуйста, свяжитесь с нами через SecureDrop!

Stay safe

Rămâneți în siguranță

Следите за своей безопасностью

Before

Before you make a submission, don’t tell your intention to anyone.

After

After you make a submission, don’t tell what you have done to anyone.

Opinions

After the news about the submission gets out to the public media, don’t comment on the case publicly be really careful in expressing your opinion about it with anyone.

Surveillance

Be sure that there’s no surveillance systems (cameras or other) in the place where you acquire and submit the information.

Înainte de RISE Leaks

Nu povestiți altora despre intenția dumneavoastră de a ne furniza informații.

După RISE Leaks

Nu spuneți nimănui că ați furnizat informații.

Opinii

Nu vă exprimați opiniile despre informațiile expediate de dumneavoastră, după ce acestea devin publice.

Supraveghere

Asigurați-vă că nu există sisteme de supraveghere în jurul dumneavoastră atunci când trimiteți documentele.

До

Прежде чем отправлять документы или информацию, не говорите никому о своем намерении.

После

После того, как вы отправите документы или информацию, не рассказывайте никому, что вы сделали.

Мнения

После того, как новости на основе вашей информации попадут в общественные СМИ, не комментируйте их публично. Будьте очень осторожны, выражая свое мнение об этом перед кем-либо.

Наблюдение

Убедитесь, что в том месте, где вы приобретаете или отправляете информацию, не ведется наблюдение (видео или другого характера).

Depending on your particular situation sending us information might potentially put you in danger. It is crucial that you exercise caution when considering such a step. Please keep these in mind:

În funcție de situația dumneavoastră particulară, trimiterea de informații sensibile ar putea să vă pună în pericol. Este esențial să fiți precauți atunci când vă gândiți la un astfel de pas. Țineți cont de următoarele lucruri:

В зависимости от вашего конкретного случая, и отправка информации может поставить вас в опасную ситуацию. Крайне важно, чтобы вы проявляли осторожность при принятии такого решения. Пожалуйста, имейте в виду: